Warunki handlowe

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy obowiązujące w stosunkach handlowych firmy TCM Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

I. Zastosowanie

1. Niniejsze warunki ogólne odnoszą się do wszystkich ofert, umów i innych porozumień, których stroną jest TCM Service Sp. z o.o. Zmiany i odstępstwa od Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS) mogą być dokonane tylko w formie pisemnej za zgodą TCM Service.
2. Nieskuteczne lub nieważne postanowienia OWS nie naruszają skuteczności lub ważności pozostałych postanowień. Wszelkie postanowienia, które będą nieskuteczne lub nieważne zostaną zastąpione przez strony postanowieniami skutecznymi bądź dostosowane do obowiązujących przepisów prawa. Warunki Kupującego sprzeczne z postanowieniami OWS niniejszych warunków Sprzedaży nie są wiążące dla TCM, nawet jeśli stanowią podstawę zamówienia, a TCM nie wyraził jednoznacznego sprzeciwu.

II. Oferty, zamówienia, ceny

1. Oferty TCM nie są wiążące, chyba, że TCM wyraźnie ten fakt zaznaczy. Każde zamówienie złożone przez Kupującego będzie traktowane jako oferta zakupu zgodnie z OWS.
2. Zamówienie wiąże strony przez okres 30 dni, chyba, że strony pisemnie wyraźnie określą inny termin. W ciągu 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia TCM ma prawo odstąpić od jego realizacji bez prawa występowania przez Kupującego z jakimikolwiek roszczeniami.
3. W przypadku złożenia zamówienia bez wcześniejszego wystosowania oferty przez TCM, umowę sprzedaży uważa się za zawartą jeżeli w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia TCM potwierdzi przyjęcie zamówienia lub rozpocznie jego realizację. Wówczas zamówienie traktuje się jako wiążącą ofertę zakupu.
4. Wszelkie porozumienia, ustalane ustnie i zmiany umów obowiązują wyłącznie po ich pisemnym potwierdzeniu przez TCM bądź w razie przystąpienia przez TCM do realizacji zamówienia. W razie wystąpienia różnic pomiędzy zamówieniem a potwierdzeniem przez TCM wiążące dla stron jest potwierdzenie przez TCM.
5. Cena towaru ustalana jest na podstawie obowiązujących w TCM cenników chyba, że strony uzgodnią inną cenę. Cena nie obejmuje podatku VAT. TCM zastrzega sobie prawo do zmiany proponowanych i uzgodnionych cen w związku ze wzrostem kosztów nabycia, a także wzrostu opłat celnych, granicznych, bądź innych nawet jeśli taka podwyżka nie była przewidziana. Opłaty pocztowe i inne dodatkowe wydatki zostaną doliczone do zamówień o wartości niższej niż 900 PLN netto, przy zamówieniach przewyższających kwotę 900 PLN netto w cenie ujęte są koszty dostawy towaru z magazynu TCM do miejsca wskazanego przez Kupującego.

 III. Odstąpienie

1. W przypadku całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy przez Kupującego lub z powodu modyfikacji zamówienia Kupujący jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez TCM w związku z realizacją umowy, w tym zobowiązany jest pokryć koszty składowania materiałów, jego przygotowania i dostawy.
2. TCM zastrzega sobie ponadto prawo żądania zapłaty odszkodowania od Kupującego na zasadach ogólnych.

IV. Dostawa i zakres odpowiedzialności

1. Terminy dostawy są umowne. TCM ma prawo dostarczyć towar w partiach, które mogą być fakturowane na podstawie faktur częściowych.
2. Dostawa odbywa się z magazynu TCM lub Spedytora. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z momentem załadowania towaru do środka transportu zamawiającego.
3. Jeżeli w przypadku dostawy partiami Kupujący nie odbierze danej partii, TCM według uznania ma prawo do dostarczenia pozostałej partii towaru i wystawienia faktury lub do anulowania pozostałej części zamówienia. TCM zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania za powstałą szkodę.

V. Płatności

1. Strony ustalają, że zapłata następować będzie na podstawie faktury VAT w terminie określonym w fakturze od jej wystawienia. Płatność winna być dokonana w wyznaczonej przez TCM formie wskazanej w treści faktury VAT. Za datę płatności uznaje się datę uznania konta bankowego TCM.
2. Strony zgodnie postanawiają, że TCM ma prawo dokonane przez Kupującego płatności w pierwszej kolejności zaliczyć na poczet odsetek za opóźnienie w zapłacie należności.
3. Potrącenia wzajemnych płatności lub odroczenie płatności dopuszczalne jest po udzieleniu pisemnej zgody przez TCM.
4. Jako zabezpieczenie zapłaty przez Kupującego ceny TCM ma prawo domagać się zaliczek, gwarancji bankowych lub innych form zabezpieczenia. W razie odmowy udzielenia wymaganych przez TCM zabezpieczeń, TCM ma prawo do wstrzymania dostawy do Kupującego.
5. W razie opóźnienia płatności TCM naliczać będzie ustawowe odsetki z tego tytułu bez dodatkowego wezwania. Ponadto TCM ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

VI. Zwroty i reklamacje

1. Zwroty towaru nie będą przyjmowane, chyba, że w chwili zawarcia umowy TCM wyrazi na to pisemną zgodę. W takim przypadku towar podlega zwrotowi w oryginalnym opakowaniu na ryzyko i koszt Kupującego.
2. Odpowiedzialność za sprawdzenie zgodności ilości i właściwości towaru z zawartą umową obciąża Kupującego. Jeżeli Kupujący nie złoży reklamacji niezwłocznie lub przynajmniej w terminie 5 dni od daty otrzymania towaru, ilość i właściwości wymienione w liście przewozowym albo w podobnym dokumencie zostanąuznane za zgodne z zawartą umową.
3. Kupujący jest odpowiedzialny za sprawdzenie jakości dostarczonego towaru. Wady ujawnione przy otrzymaniu dostawy powinny być natychmiast uwzględnione na liście przewozowym lub na podobnym dokumencie wraz z opisem powodów reklamacji.
4. Kupujący ma obowiązek pisemnie zgłosić reklamację towaru wraz ze wskazaniem wykrytych wad, w terminie 5 dni od momentu, w którym przy zachowaniu należytej staranności wady mogły zostać wykryte, jednakże nie później niż 90 dni od daty dostarczenia towaru.
5. Zareklamowany towar Kupujący zwraca na swój koszt i ryzyko do magazynu TCM w niezmienionej formie, tak by przyczyny, zakres i zasadność reklamacji mogły być zbadane.
6. Jeżeli reklamacja nie zostanie zgłoszona w terminie albo jeżeli dostarczony towar został w całości lub częściowo przetworzony, reklamacja nie zostanie uznana i odpowiedzialność TCM za wady towaru wygasa. W razie wystąpienia wad towaru, które mogą zostać ujawnione dopiero w trakcie jego przetwarzania, strony dopuszczają możliwość rozpoznania reklamacji mimo przetworzenia towaru.
7. Reklamacje dotyczące fakturowania powinny być przedstawione w formie pisemnej i w ciągu ośmiu dni od daty doręczenia Kupującemu faktury. W przeciwnym razie informacje podane na fakturze zostaną uznane za zgodne z umową.

VII. Odpowiedzialność i siła wyższa

1. Odpowiedzialność TCM jest ograniczona do sumy netto wartości podanej na fakturze. Odpowiedzialność TCM wygasa w razie wykonania zobowiązań spoczywających na TCM w tytule odpowiedzialności określonej w pkt VI OWS.
2. TCM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego lub osoby trzecie, jeżeli szkody te są spowodowane w szczególności:
    a) błędami w projektach i rysunkach dostarczonych przez Kupującego na podstawie, których TCM wyprodukował dany towar;
    b) zastosowaniem niewłaściwych materiałów lub części udostępnionych lub wskazanych przez Kupującego;
c) niewłaściwym wykonaniem prac przez osoby trzecie działające na rzecz Kupującego, włączając niewłaściwe pakowanie i transport;
d) używaniem i wykorzystaniem towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem;
e) uszkodzeniem lub utratą wartości w skutek nieodpowiedniego użytkowania dostarczonego towaru.
3. W razie zatwierdzenia przez Kupującego wydruku próbnego TCM zwolniony jest z odpowiedzialności za jakość towaru.
4. Strony oświadczają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, takiej jak katastrofa, zamieszki, powódź, pożar, strajk, wojny, trudności transportowe, jak również innych zdarzeń, których strony nie mogły przewidzieć i na które nie miały wpływu, lecz które utrudniają pełne lub częściowe wypełnianie zobowiązań wymienionych w niniejszej umowie i których nie da się uniknąć nawet w przypadku dołożenia maksymalnej staranności.
5. Siła wyższa uzasadnia opóźnienie w wykonaniu zobowiązania przez TCM.
TCM ma prawo rozwiązać umowę w całości lub w jej niezrealizowanej części. W takiej sytuacji TCM nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wobec Kupującego.
6. Jeżeli utrudnienia w wykonaniu umowy spowodowane siłą wyższą trwają dłużej niż 6 miesięcy od daty przewidywanej dostawy, strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w terminie 30 dni w zakresie rozwiązania umowy w całości lub w części.

VIII. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

1. TCM ma prawo do czasowego wstrzymania wykonania umowy lub prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i bez wcześniejszego upomnienia, w przypadku gdy Kupujący całkowicie lub w znacznej części nie wywiązuje się z warunków umowy lub nie reguluje płatności w ustalonym terminie, jak również w przypadku, gdy ma podstawę przypuszczać, że Kupujący nie wywiąże się z zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy z TCM. W razie rozwiązania umowy z powodów, o których wyżej mowa zobowiązania Kupującego wobec TCM stają się natychmiast wymagalne.
2. Postanowienia zawarte w pkt 1 dotyczą także przypadków konfiskaty mienia Kupującego, utraty przez niego płynności finansowej, powstania stanu niewypłacalności, ogłoszenia upadłości Kupującego lub likwidacji jego firmy.