REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TCM Service

I. DEFINICJE
 1. Regulamin określa podstawowe zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, a także zasady zawierania i realizacji Umów Sprzedaży. Sklep Internetowy jest kierowany do podmiotów profesjonalnych. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:
  • Akty Prawne – przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług, z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian, które nastąpią w okresie obowiązywania tych umów, jak również bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, które wejdą w życie w okresie obowiązywania tych umów;
  • BOK – Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klienci mają możliwość uzyskania informacji dotyczących prowadzonej działalności przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności na temat Produktów oraz treści Regulaminu. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta możliwy jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00, pod wskazanymi numerami telefonów, adresem e-mail dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku korzystania z podanych numerów telefonów na stronie Sklepu Internetowego, koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta – opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora;
  • Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należny podatek VAT w obowiązującej stawce) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów wysyłki, chyba że warunki promocji stosowanej przez Sprzedawcę stanowią inaczej;
  • Dane Osobowe –wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej wprowadzane do Sklepu Internetowego w celu korzystania z Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży;
  • Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość zmiany Hasła. Sprzedawca w zależności od swojej decyzji może udostępnić Klientowi mechanizm tzw. odzyskania zapomnianego Hasła;
  • Klient – podmiot korzystający z Usług Elektronicznych lub zawierający Umowę Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem, niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, który korzysta z Usług Elektronicznych lub zawiera Umowę Sprzedaży w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
  • Konto – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i powiązanego z nim Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Za pośrednictwem Konta możliwe jest utrwalanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień, a także innych usług udostępnianych Klientowi przez Sprzedawcę;
  • Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego zamówienia Produktów, wyświetleniu podsumowania Ceny;
  • Kreator Taśm – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego, która umożliwia Klientowi zaprojektowanie spersonalizowanego i dostosowanego do swoich potrzeb wzoru Produktu będącego taśmą z nadrukiem, w szczególności poprzez podanie informacji wyszczególnionych w Kreatorze Taśm;
  • Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego podczas tworzenia Konta;
  • Newsletter – Usługa Elektroniczna umożliwiająca Klientowi otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych, w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i aktualnych promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta;
  • Produkt – produkt znajdujący się w ofercie Sklepu Internetowego, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny;
  • Przedsiębiorca Chroniony – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowę ze Sprzedawcą związaną z jego działalnością gospodarczą, z której treści wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej (PKD), udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • Regulamin / Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności zasady utworzenia Konta, składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz korzystania z innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • Sklep Internetowy – platforma prowadzona przez Sprzedawcę umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.tcmservice.pl;
  • Sprzedawca – TCM SERVICE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (ul. Karpia 27, 61-619 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000443899, NIP: 9721241974, REGON 30227114, kapitał zakładowy: 5.000.000,00, adres strony internetowej: www.tcmservice.pl, adres poczty elektronicznej: info@tcmservice.pl, numer telefonu: +48 618 267 234. (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora);
  • Treść – element tekstowy, graficzny lub multimedialny (np. informacja o Produkcie, jego fotografia, opis) w tym utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) oraz wizerunek osoby fizycznej, jaki jest zamieszczany i rozpowszechniany w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę;
  • Treść Klienta – element tekstowy, graficzny lub multimedialny (np. logo, fotografia, opis, grafika, rysunek), w tym utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), jaki jest udostępniany / przekazywany przez Klienta w ramach Sklepu Internetowego (np. za pośrednictwem Kreatora Taśm);
  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży Produktu przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie;
  • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Regulaminem. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;
  • Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych oraz zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet o przepustowości minimalnej umożliwiającej płynne odświeżanie stron www, posiadającego minimalną rozdzielczość ekranu 375 pikseli, wyposażonego chociaż w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Chrome w wersji 95 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Firefox w wersji 94 i wyższej, Edge w wersji 94 i wyższej, Safari w wersji 15.0 i wyższej, Opera w wersji 80 i wyższej, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookie. By korzystać ze Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych, Klient musi posiadać ważny / aktywny adres e-mail oraz urządzenie umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych. By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające właściwe wypełnienie formularzy elektronicznych;
  • Zamówienie – oświadczenie woli składane Sprzedawcy przez Klienta, w szczególności w formie elektronicznej, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. W ramach jednego Zamówienia Klient może złożyć kilka ofert zakupu Produktu.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta oraz składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży, a także może okazać się konieczna w celu korzystania z innych Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę.
 1. Korzystanie z Usług Elektronicznych i zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu wymaga spełnienia Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient.
 1. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez konieczności utworzenia Konta.
 1. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym, a także w Newsletterze (jeśli jest dostępny) stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówień, może być powiązane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 1. Korzystanie z Usług Elektronicznych jako usług świadczonych drogą elektroniczną, wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak rozpowszechnienie danych Klienta, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub utrata danych Klienta. Strony zobowiązane są podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk. Sprzedawca w szczególności stosuje odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w Regulaminie, a Klient zobowiązany jest nie udostępniać osobom nieupoważnionym Loginu i Hasła.
 1. Sprzedawca może powierzyć wykonywanie swoich poszczególnych obowiązków lub bieżącą obsługę Sklepu Internetowego podwykonawcom. Jednocześnie dokłada starań, aby pozostało to bez wpływu na zakres oraz jakość Usług Elektronicznych na rzecz Klienta.
 1. Sprzedawca może świadczyć na rzecz Klienta inne usługi dodatkowe na zasadach uregulowanych w ramach odrębnych regulaminów.
III. USŁUGI ELEKTRONICZNE
 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:
  • Konto;
  • przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień;
  • umożliwianie Klientom składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie;
  • umożliwienie korzystania z Koszyka;
  • umożliwienie korzystania z Kreatora Taśm;
  • umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego;
  • Newsletter (jeśli jest dostępny).
 1. Umowa o Świadczenie Usług w zakresie Konta zostaje zawarta z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków: (i) skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta, (ii) akceptacji Regulaminu, oraz (iii) potwierdzenia przez Klienta zawarcia Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 1. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Konta, jeżeli Klient narusza postanowienia ust. 8 lit. a, b, g poniżej.
 1. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk ma charakter jednorazowy, jest świadczony nieodpłatnie oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia lub zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta. W zależności od dostępnych funkcjonalności Koszyk może zapamiętywać informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, ale nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Produktów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie.
 1. Korzystanie z Kreatora Taśm rozpoczyna się z momentem dodania do Kreatora Taśm przez Klienta specyfikacji / informacji wskazanych w Kreatorze Taśm, według których ma zostać wykonany Produkt. Kreator Taśm ma charakter jednorazowy, jest świadczony nieodpłatnie oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia lub zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 1. W przypadku dostępności i świadczenia przez Sprzedawcę usługi Newsletter, w celu rozpoczęcia korzystania z niej, wymagane jest wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa lub kliknięcie odpowiedniego przycisku oraz udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie Sklepu Internetowego, a następnie kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na wskazanych adres e-mail (moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newslettera). Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera za pośrednictwem wiadomości SMS przez udostępnienie swojego numeru telefonu komórkowego, zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w ramach Sklepu Internetowego lub kliknięcie odpowiedniego przycisku.
 1. Newsletter, w przypadku gdy jest dostępny w ramach Sklepu Internetowego, świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość rezygnacji z Newslettera w każdej chwili i bez podania przyczyny, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail przesyłanej do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@tcmservice.pl.
 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • podawania w Zamówieniu oraz w ramach Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta, a w przypadku ich zmiany do niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych Sprzedawcy przez Klienta w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub korzystaniem z Usług Elektronicznych;
  • korzystania z Usług Elektronicznych w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy oraz Sklepu Internetowego;
  • korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z Aktami Prawnymi, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  • zachowania w poufności Loginu i Hasła, w szczególności nieudostępniania ich osobom nieupoważnionym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za utratę danych lub wgląd do danych zapisanych na Koncie, wynikające z naruszenia powyższego obowiązku przez Klienta;
  • terminowej zapłaty Ceny oraz innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
  • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego jakichkolwiek treści zabronionych przez Akty Prawne, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  • niepodejmowania działań takich jak: (i) rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających Akty Prawne (zakaz umieszczania treści bezprawnych), (ii) podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu Internetowego, (iii) modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Produktów.
 1. Sprzedawca może ze względów technicznych czasowo, nie dłużej jednak niż na 72 godzin wyłączyć niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie głównej Sklepu Internetowego.
 1. Strony mogą w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług składane przez Klienta może zostać złożone w szczególności przez przesłanie jego treści pisemnie na adres Karpia 27c 61-619 Poznań lub na adres e-mail: info@tcmservice.pl. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczeniu Usług składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany przez Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży.
 1. Termin wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług dla każdej ze stron wynosi 7 Dni Roboczych. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług przez którąkolwiek ze stron jest równoznaczne z usunięciem Konta.
 1. Reklamacje związane z Usługami Elektronicznymi można składać np. pisemnie na adres Karpia 27C 61-619 Poznań lub na adres e-mail: info@tcmservice.pl. W zgłoszeniu reklamacji zalecane jest opisanie jej przyczyny, żądania Klienta oraz danych kontaktowych Klienta – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
 1. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia, chyba że z Aktów Prawnych wynika inny termin oraz informuje Klienta o wyniku ich rozpatrzenia w formie elektronicznej, przesyłając informację na adres mailowy wskazany przez Klienta. W sytuacji, gdy podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta w formie wskazanej w poprzednim zdaniu, o uzupełnienie informacji.
IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY Z KLIENTEM
 1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Produktu, a w przypadku korzystania z Kreatora Taśm stosowne informacje zostaną przedstawione w odpowiednim podsumowaniu w ramach Kreatora Taśm.
 1. Sprzedawca umożliwia Klientom składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W ramach rozwoju świadczonych usług, Sprzedawca może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 1. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym w następujących krokach:
  • dodanie wybranych Produktów do Koszyka lub zaprojektowanie Produktu za pośrednictwem Kreatora Taśm, a następnie przejście do formularza Zamówienia w celu wypełnienia szczegółowych danych;
  • wypełnienie formularza Zamówienia wymaganymi danymi do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W formularzu tym niezbędne jest podanie przez Klienta w szczególności następujących danych: imię i nazwisko, adres spółki lub prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
  • wybór sposobu zapłaty Ceny za wybrane Produkty oraz ewentualnych dodatkowych kosztów oraz metody dostawy;
  • akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa – na tym etapie Klientowi zostanie zaprezentowane podsumowanie Zamówienia;
  • przesłanie Zamówienia przez Klienta do Sprzedawcy za pomocą odpowiedniego przycisku;
  • w przypadku płatności za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, Klient może zostać przekierowany na jego stronę w celu dokonania płatności.
 1. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła Klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 1. Po zweryfikowaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail z:
  • potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert, złożonych w ramach Zamówienia, albo
  • informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert Klienta, w tym również w zakresie określonych form płatności lub dostawy, z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na brak dostępności Produktu, brak płatności za Zamówienie lub nieprawidłowości w Zamówieniu.
 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości Sprzedawcy wskazanej w ust. 5 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów.
 1. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę i koszty dostawy. O łącznej Cenie wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 1. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile warunki aktualnie obowiązujących promocji nie stanowią inaczej.
 1. W celu uniknięcia wątpliwości, Sprzedawca wskazuje, że zakup Produktu przy wykorzystaniu Kreatora Taśm nie wiąże się z nabyciem jakichkolwiek praw przez Klienta do technologii / urządzeń / matryc, które są wykorzystywane przez Sprzedawcę do wykonania Produktu, który został zamówiony przez Klienta przy wykorzystaniu Kreatora Taśm. Technologia / urządzenia / matryce, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowią własność Sprzedawcy i nie można ich nabyć za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
V. KOSZT, METODY I TERMINY DOSTAWY PRODUKTU
 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca w zależności od swojej decyzji może udostępnić dostawę Produktu także poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Dostępne metody dostawy Produktu są prezentowane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego, a także w chwili składania przez Klienta Zamówienia.
 1. Dostępne metody dostawy mogą zależeć od wybranego sposobu płatności lub Produktu, a także mogą one ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.
 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, a wysokość końcowej opłaty może zależeć od wybranego przez Klienta Produktu. Sprzedawca może w wybranym przez siebie czasie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której dostawa Produktów objętych Umową Sprzedaży jest darmowa.
 1. Na łączny termin dostarczenia Klientowi Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczenia Produktu przez przewoźnika. Termin dostawy liczony jest od dnia (i) zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w pkt IV. ust. 6 powyżej (w przypadku płatności za pobraniem), lub (ii) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy (w przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą), nie jest jednak dłuższy niż 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin, w szczególności gdy Produkt jest zamawiany z wykorzystaniem Kreatora Taśm. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 1. Czas doręczenia Produktu przez przewoźnika jest uzależniony od wybranej przez Klienta metody dostawy i jest prezentowany na stronie Sklepu Internetowego.
VI. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży. Dostępne metody płatności są prezentowane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego, a także w chwili składania przez Klienta Zamówienia.
 1. Dostępne metody płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne metody płatności mogą się także zmieniać w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie.
 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych zewnętrznych dostawców usług płatniczych.
 1. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności od Klienta, który wybrał płatność z góry, Sprzedawca może skontaktować się z nim celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności przez Klienta w ciągu 2 dni od złożenia Zamówienia, a następnie we wskazanym dodatkowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.
 1. W przypadku, gdy Klient wybrał płatności za pobraniem przy odbiorze Produktu jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Nie dotyczy to jednak Produktów nieprefabrykowanych wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 1. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy oraz wyraża zgodę na ich przesyłanie, w tym udostępnianie mu faktur w formie elektronicznej.
VII. DANE OSOBOWE
 1. Sprzedawca jest administratorem Danych Osobowych Klienta, a także osób działających w imieniu Klienta.
 1. Dane Osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach oraz na zasadach wskazanych w ramach klauzuli informacyjnej udostępnionej przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności i Cookies.
VIII. LICENCJA
 1. Wszelkie i wyłączne prawa do Treści umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności elementy graficzne, logotypy, nazwy, oprogramowanie, funkcjonalności oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą. Klient jest uprawniony do korzystania z Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, bez ograniczeń terytorialnych.
 1. Korzystanie z Treści w innym zakresie niż przewidziany w pkt VIII Regulaminu jest możliwe wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
 1. Klient zobowiązuje się, że Treści Klienta udostępniane Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie naruszają żadnych przepisów obowiązującego prawa, praw osób trzecich oraz są wolne od jakichkolwiek niebezpiecznych kodów / oprogramowań. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnione Treści Klienta.
 1. Klient, umieszczając w ramach Sklepu Internetowego jakiekolwiek Treści Klienta, w szczególności w związku z korzystaniem z Kreatora Taśm, udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, niezbywalnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych treści, bez ograniczeń terytorialnych, w zakresie oraz na okres konieczny do realizacji Umowy o Świadczenie Usług oraz Umowy Sprzedaży, a ponadto Klient udziela także zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi, które powstaną z wykorzystaniem Treści Klienta. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji / zezwolenia, o których mowa w niniejszym ustępie, Klient zobowiązany jest uzyskać dla Sprzedawcy takie licencje / zezwolenia.
IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej umowy. Odstąpienie takie może nastąpić bez podania przyczyny, zaś Klient nie może z tego powodu wywodzić żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne dla Klientów sposoby płatności, w tym również wymagać dokonania przedpłaty Ceny w całości albo części. Uprawnienie to jest niezależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 1. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.
 1. Sprzedawca, a także jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, w tym z tytułu czynu niedozwolonego (chyba że bezwzględnie obowiązującego przepisy prawa stanowią inaczej), chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w efekcie korzystania z Usług Elektronicznych w szczególności za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, w tym utracone korzyści, które mogłyby wystąpić na skutek korzystania z Usług Elektronicznych, w tym za ewentualną utratę informacji / danych lub straty stanowiące następstwo korzystania lub braku możliwości korzystania z Usług Elektronicznych.
 1. W przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 40 000 złotych – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie.
 1. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, wyłącza roszczenia Klienta o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.
 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane pod rozstrzygniecie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW CHRONIONYCH
 1. Postanowienia niniejszego punktu X Regulaminu dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców Chronionych oraz mają pierwszeństwo względem pozostałych postanowień Regulaminu.
 1. Przedsiębiorca Chroniony, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: ul. Karpia 27, 61-619 Poznań, lub na adres e-mail: info@tcmservice.pl. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 1. W sytuacji, gdy Przedsiębiorca Chroniony wybierze elektroniczną formę odstąpienia od umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Przedsiębiorcy Chronionemu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Przedsiębiorca Chroniony, chyba że Przedsiębiorca Chroniony zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie przysługuje Przedsiębiorcy Chronionemu w przypadkach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów (i) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy Chronionego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, (ii) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Przedsiębiorcy Chronionego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, (iii) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą Chronionym będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
XI. ZMIANA REGULAMINU
 1. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w szczególności w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  • zmiana przepisów prawa mających wpływ na świadczenie Usług Elektronicznych, zawarcie Umowy Sprzedaży, lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  • zmiana sposobu świadczenia Usług Elektronicznych spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  • zmiana zakresu świadczenia Usług Elektronicznych poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności objętych Regulaminem.
 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach Sklepu Internetowego, co strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie Regulaminu do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, o których mowa w ust. 1 powyżej, Sprzedawca będzie zawierał umowy z nowym Klientem na warunkach opisanych w zmienionej treści Regulaminu.
 1. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług w zakresie Konta mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Konta w terminie 7 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla Umów Sprzedaży zawartych przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2022 r.
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 1. Treść Regulaminu jest udostępniana Klientowi bezpłatnie w ramach Sklepu Internetowego.
 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie pocztą elektroniczną wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta.
 1. Zbycie przez Klienta uprawnień lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia, jego weryfikacji i realizacji. Sprzedawca udostępnia Klientowi dowód zakupu lub fakturę VAT w formie elektronicznej. Treść Umowy Sprzedaży, w tym jej istotne postanowienia, jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 – Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

TCM Service sp. z o.o.

ul. Karpia 27, 61-619 Poznań

e-mail: info@tcmservice.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić