POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO TCM Service

I. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Niniejsza Polityka prywatności i cookies serwisu oraz sklepu internetowego TCM Service (dalej: „Polityka”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla odwiedzających Sklep Internetowy.
 2. Pojęcia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Polityce mają znaczenie, jakie nadaje im Regulamin Sklepu Internetowego.
 3. Pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych możesz kierować na adres e-mail: info@tcmservice.pl.
II. ZAŁOŻENIA POLITYKI

Celem Polityki jest:

 1. Przedstawienie zasad przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych w ramach Sklepu Internetowego, a poprzez jej udostępnienie przekazanie podmiotom danych niezbędnych informacji na temat przetwarzania ich Danych Osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: „RODO”).
 2. Wskazanie Tobie praw w odniesieniu do przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.
 3. Przekazanie informacji o stosowanych przez Sklep Internetowy plikach cookie oraz zasadach ich akceptacji.
III. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Administratorem Danych Osobowych oraz podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy
  jest TCM SERVICE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (ul. Karpia 27, 61-619 Poznań) adres strony internetowej: www.tcmservice.pl, adres poczty elektronicznej: info@tcmservice.pl, numer telefonu: +48 618 267 234. (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora) (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którego zadaniem jest czuwanie nad prawidłowością przetwarzania Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: roman@tcmservice.pl.
 3. Administrator oświadcza, że dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:
  • przetwarza Dane Osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osób, których dane te dotyczą;
  • zbiera Dane Osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • Dane Osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  • Dane Osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby są uaktualniane;
  • przechowuje Dane Osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  • przetwarza Dane Osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
IV. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach oraz w oparciu o różne podstawy prawne w zależności od tego z jakich funkcjonalności Sklepu Internetowego korzystasz, w szczególności w celu zawarcia i realizacji zawartych z Tobą umów, prowadzenia działań marketingowych, analitycznych lub statystycznych, realizacji stosownych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Szczegóły przedstawiamy poniżej.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE
  • Podane przez Ciebie Dane Osobowe w związku z założeniem Konta w SklepieInternetowym, a także inne Dane Osobowe uzyskane w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usług Elektronicznych są przetwarzane przede wszystkim w celu rejestracji w Sklepie Internetowym oraz obsługi Twojego Konta, a także korzystania z innych udostępnianych Usług Elektronicznych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych Osobowych w tym celu jest Umowa o Świadczenie Usług, którą zawierasz akceptując Regulamin Sklepu Internetowego – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  • Twoje Dane Osobowe mogą być także przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, statystycznych i analitycznych, oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych Osobowych w tym celu jest uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
  • Podane przez Ciebie Dane Osobowe w związku ze składaniem Zamówień w Sklepie Internetowymsą przetwarzane przede wszystkim w celu realizacji procesu zakupowego tj. w celu:
  • realizacji Twojego Zamówienia oraz zawartej Umowy Sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych Osobowych w tym celu jest zawarta z Administratorem Umowa Sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • rozliczenia Twojego Zamówienia, rozpatrywania zwrotów oraz reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych w tym celu jest zawarta z Administratorem Umowa Sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz realizacja obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa, w tym obowiązków księgowych i podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  • Twoje Dane Osobowe mogą być także przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, statystycznych i analitycznych, oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych Osobowych w tym celu jest uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. KONTAKT Z TOBĄ
  • Podane przez Ciebie Dane Osobowe w związku z nawiązaniem kontaktu z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub formularza kontaktowego są przetwarzane w zależności od treści Twojej wiadomości przede wszystkim w następujących celach:
  • obsługa Twojego zapytania i udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych Osobowych w tym celu jest uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub podjęcie działań w celu jej wykonania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  • Twoje Dane Osobowe mogą być także przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, analitycznych i statystycznych oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych Osobowych w tym celu jest uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. ZAPIS NA NEWSLETTER (JEŚLI JEST DOSTĘPNY)
  • Podane przez Ciebie Dane Osobowe w związku z zapisaniem się na Newsletter są przetwarzane przede wszystkim w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy dot. Newslettera zawartej z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  • Twoje Dane Osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych (niezależnie od Newslettera), analitycznych i statystycznych, a także ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych Osobowych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wskazanych wyżej celów.
V. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Twoje Dane Osobowe podane w związku z tworzeniem Konta w Sklepie Internetowym / korzystaniem z Usług Elektronicznych będziemy przetwarzać przez okres istnienia Twojego Konta w Sklepie Internetowym lub korzystania z innych Usług Elektronicznych.
 2. Twoje Dane Osobowe podane w związku ze złożeniem Zamówienia będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do realizacji i rozliczenia zawartej Umowy Sprzedaży oraz wypełnienia obowiązków prawnych związanych z zawartą Umową Sprzedaży (obowiązki księgowe i podatkowe).
 3. Twoje Dane Osobowe podane w związku nawiązaniem kontaktu z Administratorem będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji Twojego zapytania i udzielenia odpowiedzi.
 4. Twoje Dane Osobowe przetwarzane przez nas w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych będziemy przetwarzać przez okres istnienia naszego uzasadnionego interesu lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 5. W przypadku, gdy Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W każdym przypadku Twoje Dane Osobowe mogą być również przetwarzane przez czas niezbędny do:
  • realizacji obowiązków Administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przez okres ich przedawnienia określony obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania, Twoje Dane Osobowe mogą być przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje ich dłuższy termin przechowywania.
VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator może udostępniać Twoje Dane Osobowe podmiotom trzecim, z którymi współpracuje w ramach prowadzenia Sklepu Internetowego. Mogą być to podmioty, które technicznie pomagają nam prowadzić Sklep Internetowy np. dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki paczek, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, firmy, które wspierają nas w komunikacji z klientami i realizacji kampanii marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych.
 2. Wszystkie ww. podmioty zostały zobowiązane do stosowania odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo i ochronę Twoich Danych Osobowych.
 3. Twoje Dane Osobowe są co do zasady przetwarzane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „EOG”). Jednak w związku ze współpracą Administratora z podmiotami trzecimi w zakresie działalności Sklepu Internetowego, Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do państw(-a) spoza EOG, w którym podmiot współpracujący z Administratorem utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem. W przypadku takiego przekazania Danych Osobowych, będzie ono następowało tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem usług przez te podmioty na rzecz Administratora.
 4. W przypadku przekazywania Danych Osobowych do podmiotów mających siedzibę poza EOG, Administrator zapewnia stosowanie wymogów określonych w rozdziale 5 RODO, w tym zastosowanie odpowiednich podstaw przekazania w postaci standardowych klauzul umownych. Możesz uzyskać kopię zabezpieczeń Danych Osobowych przekazywanych poza EOG, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: info@tcmservice.pl.
VII. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA OSOBOM, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

Jako osoba, której dotyczą Dane Osobowe masz prawo do:

 • dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane);
 • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (np. jeśli są nieprawidłowe);
 • usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 • przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczyła Administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. POLITYKA COOKIES
 1. W ramach Sklepu Internetowego wykorzystywane są pliki typu cookie (małe pliki tekstowe, tzw. ciasteczka) lub o funkcjonalności zbliżonej do ww. plików, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym.
 2. Pliki cookie pozwalają zapewnić prawidłowe działanie strony internetowej Sklepu Internetowego oraz realizację podstawowych jej funkcji. Pliki cookie mogą być także wykorzystywane w celu przeprowadzania analizy korzystania ze Sklepu Internetowego, dostosowania go do Twoich zainteresowań i prezentowania dopasowanych treści reklamowych.
 3. Za pośrednictwem plików cookie zbierane są różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (brak możliwości Twojej identyfikacji). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać przypisane danej osobie, a więc mogą zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do tego typu informacji stosuje się odpowiednio postanowienia Polityki, które dotyczą Danych Osobowych. W zakresie, w jakim pliki cookie będą zawierać Twoje Dane Osobowe, podstawą ich przetwarzania będzie uzasadniony interes prawny Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są co do zasady dwa rodzaje plików cookie:
  • sesyjne” (session cookies) – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz
  • stałe” (persistent cookies) – te pliki cookie są przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu, kiedy je usuniesz.
 2. Poza niezbędnymi plikami cookie (które używane są przez nas w celu zagwarantowania prawidłowego działania strony internetowej Sklepu Internetowego i bezpiecznego korzystania z niego), na stronie naszego Sklepu Internetowego możemy również używać następujących plików cookie:
  • funkcjonalne” – pliki cookie mające na celu przeprowadzanie analizy sposobu korzystania z naszego Sklepu Internetowego. Dzięki nim możemy .in.. określić liczbę osób, które odwiedzają nasz Sklep Internetowy, a także wykrywać nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu i jednocześnie stale go ulepszać. Ten rodzaj plików pozwala nam także na dostosowanie zawartości strony internetowej do Twoich indywidualnych preferencji (np. językowych);
  • marketingowe” – pliki cookie, które są wykorzystywane do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Mogę one być także wykorzystywane do dostosowania prezentowanych Ci reklam oraz treści przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy w ramach Sklepu Internetowego.
 3. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa w sposób domyślny dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy. Możesz w każdej chwili usunąć pliki cookie przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym lub zablokować możliwość ich zamieszczania w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 4. Szczegółowe informacje na temat sposobów zablokowania/usunięcia plików cookie można znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookie można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.
 5. Korzystanie z plików cookie nie jest szkodliwe ani dla Ciebie ani dla urządzenia z którego korzystasz.
 6. Ograniczenia dotyczące stosowania plików cookie mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym, umożliwić lub istotnie utrudnić prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 7. W związku z tym, że Administrator współpracuje z innymi podmiotami w ramach Sklepu Internetowego, na potrzeby tej współpracy przeglądarka zapisuje również pliki cookie, które pochodzą od podmiotów z którymi współpracuje Administrator. W ten sposób zbierane są m.in. informacje o oglądanych produktach. Pliki cookie wysyłane przez te podmioty mają na celu poprawę skuteczności prezentowania Tobie reklam, które odpowiadają Twojej aktywności online. W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookie: Google Analytics.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki – może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
  • zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub użytkownika Sklepu Internetowego;
  • rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie / wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.
 2. Administrator każdorazowo umieści w ramach Sklepu Internetowego informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
 3. W związku z tym, że na stronie Sklepu Internetowego mogą się pojawiać odnośniki do zewnętrznych stron internetowych, które nie należą do Administratora i za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, Administrator zachęca do zapoznania się z politykami prywatności zamieszczonych na zewnętrznych stronach internetowych, które należą do innych administratorów.
 4. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.01.2022.